?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 岩棉夹芯?- 华腾彩钢钢结构有ʦ限公?/title> <meta name="Keywords" content="岩棉夹芯?> <meta name="Description" content="为你详细介硿岩棉夹芯板产品内?包括岩棉夹芯板的用途、型号、范围、图ؿڶ˵片等,在这里你可以徨知所有˲棉夹芯板新闻以及最斡的市场岩棉夹芯板价?咨询电话:0471-3696717?696727"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60019/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60019/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.yabo88-ipad.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.yabo88-ipad.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ip7c2i" > <div style='display:none'><q id='pxeylI'></q><tt id='pxeylI'><dd id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'><dl id='pxeylI'><i id='pxeylI'></i><dd id='pxeylI'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='pxeylI'></tr><td id='pxeylI'></td><q id='pxeylI'></q><dd id='pxeylI'></dd><div id='pxeylI'><button id='pxeylI'><tfoot id='pxeylI'><i id='pxeylI'><dl id='pxeylI'><i id='pxeylI'><strike id='pxeylI'><dt id='pxeylI'></dt></strike></i></dl></i><pre id='pxeylI'></pre></tfoot><u id='pxeylI'></u><small id='pxeylI'></small></button><tr id='pxeylI'></tr></div><strike id='pxeylI'></strike><label id='pxeylI'></label><button id='pxeylI'></button><optgroup id='pxeylI'></optgroup><dd id='pxeylI'></dd><sup id='pxeylI'><del id='pxeylI'><strike id='pxeylI'><dd id='pxeylI'></dd></strike></del></sup><fieldset id='pxeylI'><p id='pxeylI'></p></fieldset><big id='pxeylI'><big id='pxeylI'><address id='pxeylI'><dl id='pxeylI'></dl></address><dd id='pxeylI'></dd><table id='pxeylI'><abbr id='pxeylI'><strong id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'></blockquote></strong></abbr><td id='pxeylI'><pre id='pxeylI'></pre></td></table></big></big><q id='pxeylI'><abbr id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></abbr></q><li id='pxeylI'><q id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'><dd id='pxeylI'><td id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'><tr id='pxeylI'><strong id='pxeylI'></strong><small id='pxeylI'></small><button id='pxeylI'></button><li id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big><dt id='pxeylI'></dt></noscript></li></tr><ol id='pxeylI'><option id='pxeylI'><table id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='pxeylI'></u><kbd id='pxeylI'><kbd id='pxeylI'></kbd></kbd></noframes><abbr id='pxeylI'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='pxeylI'><button id='pxeylI'><abbr id='pxeylI'></abbr></button></thead><button id='pxeylI'><u id='pxeylI'><u id='pxeylI'></u></u><tr id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'><dd id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'><tt id='pxeylI'><thead id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'></optgroup></thead></tt><legend id='pxeylI'></legend><noframes id='pxeylI'><b id='pxeylI'><form id='pxeylI'></form></b></noframes></dfn><pre id='pxeylI'></pre></dd></optgroup><dl id='pxeylI'><big id='pxeylI'><dd id='pxeylI'><td id='pxeylI'><dir id='pxeylI'></dir></td></dd></big><optgroup id='pxeylI'></optgroup><dfn id='pxeylI'></dfn></dl></tr></button><strong id='pxeylI'></strong><ol id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'><kbd id='pxeylI'></kbd></dfn></ol><ul id='pxeylI'></ul><noframes id='pxeylI'></noframes><blockquote id='pxeylI'></blockquote><fieldset id='pxeylI'></fieldset><sup id='pxeylI'><p id='pxeylI'><tt id='pxeylI'><sup id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'><ol id='pxeylI'><sup id='pxeylI'><dl id='pxeylI'><em id='pxeylI'><label id='pxeylI'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='pxeylI'></address></sup></tt></p><fieldset id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'><code id='pxeylI'><strong id='pxeylI'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='pxeylI'></sup><div id='pxeylI'><pre id='pxeylI'><select id='pxeylI'></select><td id='pxeylI'></td></pre></div><kbd id='pxeylI'><u id='pxeylI'></u></kbd><div id='pxeylI'></div><blockquote id='pxeylI'></blockquote><q id='pxeylI'></q><th id='pxeylI'></th><big id='pxeylI'></big><address id='pxeylI'><b id='pxeylI'><select id='pxeylI'></select></b></address><code id='pxeylI'></code><ul id='pxeylI'><strike id='pxeylI'></strike></ul><noscript id='pxeylI'></noscript><pre id='pxeylI'></pre><div id='pxeylI'><p id='pxeylI'></p></div><tfoot id='pxeylI'></tfoot><thead id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'></bdo></thead><kbd id='pxeylI'></kbd><p id='pxeylI'><fieldset id='pxeylI'><style id='pxeylI'></style></fieldset></p><acronym id='pxeylI'><big id='pxeylI'><code id='pxeylI'></code></big></acronym><noframes id='pxeylI'><fieldset id='pxeylI'></fieldset></noframes><ol id='pxeylI'></ol><font id='pxeylI'></font><td id='pxeylI'><ol id='pxeylI'></ol></td><center id='pxeylI'></center><option id='pxeylI'></option><legend id='pxeylI'></legend><big id='pxeylI'></big><sub id='pxeylI'><ol id='pxeylI'><li id='pxeylI'><label id='pxeylI'></label></li></ol></sub><i id='pxeylI'><ol id='pxeylI'></ol></i><del id='pxeylI'></del><tr id='pxeylI'><tr id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'><form id='pxeylI'><em id='pxeylI'></em><ins id='pxeylI'><center id='pxeylI'><center id='pxeylI'></center></center></ins><pre id='pxeylI'><em id='pxeylI'></em><abbr id='pxeylI'><legend id='pxeylI'><div id='pxeylI'><center id='pxeylI'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='pxeylI'></b><noframes id='pxeylI'><span id='pxeylI'></span></noframes><font id='pxeylI'><ol id='pxeylI'></ol></font><td id='pxeylI'><abbr id='pxeylI'><option id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big></option></abbr><dfn id='pxeylI'></dfn></td><form id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend></form><td id='pxeylI'><strike id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'></blockquote></strike></td><sup id='pxeylI'><fieldset id='pxeylI'><li id='pxeylI'></li></fieldset></sup><option id='pxeylI'></option><thead id='pxeylI'></thead><del id='pxeylI'></del><b id='pxeylI'><tfoot id='pxeylI'></tfoot><i id='pxeylI'></i></b><sup id='pxeylI'></sup><thead id='pxeylI'></thead><kbd id='pxeylI'></kbd><acronym id='pxeylI'><strike id='pxeylI'></strike></acronym><table id='pxeylI'><select id='pxeylI'></select></table><strong id='pxeylI'></strong><center id='pxeylI'></center><p id='pxeylI'><b id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'><span id='pxeylI'></span></bdo></b></p><tr id='pxeylI'><form id='pxeylI'><strong id='pxeylI'><dir id='pxeylI'></dir></strong><th id='pxeylI'></th></form><strong id='pxeylI'><select id='pxeylI'></select></strong></tr><form id='pxeylI'><pre id='pxeylI'></pre></form><code id='pxeylI'></code><optgroup id='pxeylI'></optgroup><strong id='pxeylI'><td id='pxeylI'><table id='pxeylI'><legend id='pxeylI'><legend id='pxeylI'><big id='pxeylI'><fieldset id='pxeylI'><q id='pxeylI'><tfoot id='pxeylI'><big id='pxeylI'><tt id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></tt></big><p id='pxeylI'></p><button id='pxeylI'><table id='pxeylI'><ins id='pxeylI'></ins><tt id='pxeylI'><li id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='pxeylI'><td id='pxeylI'></td><tfoot id='pxeylI'></tfoot></tr><strong id='pxeylI'><span id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'></dfn><bdo id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='pxeylI'></button><ol id='pxeylI'><font id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'><center id='pxeylI'></center></blockquote></font></ol><strong id='pxeylI'></strong><dl id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend><sub id='pxeylI'><small id='pxeylI'></small></sub></dl><style id='pxeylI'></style><pre id='pxeylI'><code id='pxeylI'></code></pre><big id='pxeylI'></big><font id='pxeylI'></font><bdo id='pxeylI'></bdo><dfn id='pxeylI'><dd id='pxeylI'><button id='pxeylI'><strike id='pxeylI'><div id='pxeylI'><div id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='pxeylI'><q id='pxeylI'></q></optgroup></dd><ol id='pxeylI'><q id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'><button id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='pxeylI'></dl><fieldset id='pxeylI'></fieldset><u id='pxeylI'></u><div id='pxeylI'><ins id='pxeylI'></ins></div><strong id='pxeylI'></strong><center id='pxeylI'></center><strong id='pxeylI'></strong><small id='pxeylI'></small><td id='pxeylI'><q id='pxeylI'><q id='pxeylI'><b id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'></optgroup></b></q><ol id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'></bdo></ol><dd id='pxeylI'><th id='pxeylI'></th></dd><blockquote id='pxeylI'></blockquote><ul id='pxeylI'><style id='pxeylI'></style></ul></q></td><noscript id='pxeylI'></noscript><ol id='pxeylI'></ol><p id='pxeylI'></p><strong id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big><strike id='pxeylI'><q id='pxeylI'><sup id='pxeylI'></sup></q></strike></strong><p id='pxeylI'><thead id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'><tfoot id='pxeylI'><kbd id='pxeylI'></kbd><form id='pxeylI'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='pxeylI'></fieldset><b id='pxeylI'><dt id='pxeylI'></dt></b><sup id='pxeylI'></sup><label id='pxeylI'></label><noframes id='pxeylI'><ins id='pxeylI'></ins></noframes><td id='pxeylI'></td><dfn id='pxeylI'></dfn><font id='pxeylI'><style id='pxeylI'></style></font><tr id='pxeylI'><td id='pxeylI'></td></tr><dfn id='pxeylI'><ul id='pxeylI'></ul></dfn><tr id='pxeylI'></tr><abbr id='pxeylI'></abbr><strong id='pxeylI'></strong><dt id='pxeylI'></dt><span id='pxeylI'><label id='pxeylI'><td id='pxeylI'></td></label><address id='pxeylI'></address></span><label id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'><dt id='pxeylI'><dl id='pxeylI'></dl></dt></bdo></label><abbr id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'></optgroup></abbr><code id='pxeylI'></code><address id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></address><td id='pxeylI'><style id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody><strong id='pxeylI'></strong></style></td><ul id='pxeylI'><ul id='pxeylI'></ul></ul><del id='pxeylI'></del><th id='pxeylI'><option id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend></option></th><b id='pxeylI'></b><i id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'></noscript></i><q id='pxeylI'></q><select id='pxeylI'></select><option id='pxeylI'></option><optgroup id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big></optgroup><noframes id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'><em id='pxeylI'></em><td id='pxeylI'><div id='pxeylI'></div></td></acronym><address id='pxeylI'><big id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big><legend id='pxeylI'></legend></big></address></noframes><ul id='pxeylI'></ul><abbr id='pxeylI'><p id='pxeylI'><small id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'><code id='pxeylI'><i id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend></i><sub id='pxeylI'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='pxeylI'></noscript><tr id='pxeylI'></tr><select id='pxeylI'><button id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'><p id='pxeylI'></p><q id='pxeylI'></q></dfn></button><noframes id='pxeylI'></noframes><b id='pxeylI'></b></select><font id='pxeylI'></font><option id='pxeylI'></option><fieldset id='pxeylI'></fieldset><noframes id='pxeylI'><i id='pxeylI'><div id='pxeylI'><ins id='pxeylI'></ins></div></i></noframes><tr id='pxeylI'></tr><label id='pxeylI'><small id='pxeylI'></small><b id='pxeylI'></b></label><noscript id='pxeylI'><tr id='pxeylI'></tr><div id='pxeylI'></div><noscript id='pxeylI'></noscript><tr id='pxeylI'></tr></noscript><center id='pxeylI'></center><dl id='pxeylI'></dl><blockquote id='pxeylI'></blockquote><pre id='pxeylI'><dl id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'><i id='pxeylI'></i></noframes><dt id='pxeylI'></dt></dl><label id='pxeylI'><dfn id='pxeylI'></dfn></label></pre><dir id='pxeylI'></dir><strike id='pxeylI'></strike><thead id='pxeylI'></thead><span id='pxeylI'></span><i id='pxeylI'></i><font id='pxeylI'></font><style id='pxeylI'></style><font id='pxeylI'></font><td id='pxeylI'><select id='pxeylI'><b id='pxeylI'><address id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'></acronym></noscript></address><style id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody></style></b></select><ul id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></ul></td><strike id='pxeylI'><dt id='pxeylI'></dt></strike><dfn id='pxeylI'></dfn><dir id='pxeylI'><b id='pxeylI'></b><font id='pxeylI'></font></dir><ul id='pxeylI'></ul><q id='pxeylI'></q><acronym id='pxeylI'></acronym><center id='pxeylI'><strong id='pxeylI'></strong></center><ins id='pxeylI'><label id='pxeylI'></label><span id='pxeylI'></span></ins><li id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'></blockquote></li><th id='pxeylI'><table id='pxeylI'></table></th><tfoot id='pxeylI'></tfoot><ins id='pxeylI'></ins><table id='pxeylI'></table><noscript id='pxeylI'><del id='pxeylI'><ol id='pxeylI'><center id='pxeylI'><ul id='pxeylI'></ul><div id='pxeylI'></div></center></ol></del></noscript><strong id='pxeylI'><legend id='pxeylI'></legend><td id='pxeylI'></td></strong><font id='pxeylI'><font id='pxeylI'></font></font><noscript id='pxeylI'><em id='pxeylI'><form id='pxeylI'><sub id='pxeylI'></sub></form><bdo id='pxeylI'></bdo></em></noscript><address id='pxeylI'></address><center id='pxeylI'><del id='pxeylI'></del><sup id='pxeylI'></sup></center><kbd id='pxeylI'></kbd><font id='pxeylI'><b id='pxeylI'></b><table id='pxeylI'></table><blockquote id='pxeylI'></blockquote></font><big id='pxeylI'><q id='pxeylI'><center id='pxeylI'><button id='pxeylI'></button></center></q></big><i id='pxeylI'><form id='pxeylI'><option id='pxeylI'></option><dir id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></dir></form><tr id='pxeylI'><strike id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'><dl id='pxeylI'></dl></noframes></strike><dt id='pxeylI'></dt></tr></i><dfn id='pxeylI'></dfn><tbody id='pxeylI'></tbody><select id='pxeylI'><dir id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'><th id='pxeylI'><strike id='pxeylI'></strike><small id='pxeylI'></small></th></noscript><tbody id='pxeylI'><em id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'></optgroup><style id='pxeylI'><tr id='pxeylI'></tr><address id='pxeylI'></address></style></em></tbody><code id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'><ins id='pxeylI'><font id='pxeylI'></font></ins></noscript></code></dir><p id='pxeylI'></p><dl id='pxeylI'></dl></select><form id='pxeylI'><bdo id='pxeylI'></bdo><optgroup id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody></optgroup><blockquote id='pxeylI'><button id='pxeylI'><pre id='pxeylI'><li id='pxeylI'><tfoot id='pxeylI'><kbd id='pxeylI'></kbd></tfoot><fieldset id='pxeylI'><dd id='pxeylI'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='pxeylI'></table><span id='pxeylI'><dl id='pxeylI'></dl></span></blockquote></form><em id='pxeylI'><small id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'></blockquote></small></em><tfoot id='pxeylI'></tfoot><del id='pxeylI'><pre id='pxeylI'></pre></del><em id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'><th id='pxeylI'></th></acronym></em><fieldset id='pxeylI'></fieldset><code id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'></noframes></code><form id='pxeylI'><optgroup id='pxeylI'><dir id='pxeylI'></dir></optgroup></form><strong id='pxeylI'></strong><ins id='pxeylI'><option id='pxeylI'></option></ins><dd id='pxeylI'></dd><span id='pxeylI'><tbody id='pxeylI'></tbody></span><strong id='pxeylI'><pre id='pxeylI'><form id='pxeylI'></form></pre></strong><li id='pxeylI'><abbr id='pxeylI'><dir id='pxeylI'></dir><acronym id='pxeylI'></acronym></abbr></li><ol id='pxeylI'></ol><strike id='pxeylI'></strike><label id='pxeylI'></label><legend id='pxeylI'><address id='pxeylI'><thead id='pxeylI'><tr id='pxeylI'></tr></thead></address><dt id='pxeylI'></dt></legend><thead id='pxeylI'></thead><ins id='pxeylI'><big id='pxeylI'></big></ins><kbd id='pxeylI'></kbd><center id='pxeylI'><acronym id='pxeylI'></acronym><code id='pxeylI'></code></center><ul id='pxeylI'><pre id='pxeylI'></pre></ul><style id='pxeylI'><dt id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'></noframes></dt><sub id='pxeylI'></sub><b id='pxeylI'><thead id='pxeylI'></thead></b></style><center id='pxeylI'></center><button id='pxeylI'></button><bdo id='pxeylI'><sub id='pxeylI'><noframes id='pxeylI'><blockquote id='pxeylI'><q id='pxeylI'><noscript id='pxeylI'></noscript><dt id='pxeylI'></dt></q></blockquote><noframes id='pxeylI'><i id='pxeylI'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div id="container"> <div id="header"> <div class="headerL"> <p> 您好,欢迎光临“华腾彩钢钢结构有限公司”网站</p> <h2> <a href="/" rel="nofollow"> <img src="/uploads/logo/20160513111023.png" alt="华腾彩钢钢结构有ʦ限公? width="" height=""/></a></h2> </div> <div class="headerR"> <p> <a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('/','岩棉夹芯?- 华腾彩钢钢结构有限公?)">加入收藏</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25544/stat/"></script></p> <div style="font-size:30px;color:#222;font-weight:bold;padding-left:50px;">Tel:18647156777</div> </div> </div> <div class="globalNavi"> <ul class="nav"> <li id="m1" class="m"> <h3> <a href="/" rel="nofollow">首页</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m2" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/" rel="nofollow">公司简?/a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m3" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m4" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m5" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/about2.html" rel="nofollow">工程案例</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m6" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/about3.html" rel="nofollow">设备展示</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m8" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/contact/" rel="nofollow">联һ˿ɽ¶ˮ我们</a></h3> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(".nav").slide({ type:"menu", titCell:".m", targetCell:".sub", effect:"slideDown", delayTime:300, triggerTime:100,returnDefault:true });</script> <div style="width:100%; height:486px; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=486 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20160518042101.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160512054722.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160512054736.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60019/js/product.js" type="text/javascript"></script> </div> <div class="sunBox"> <div class="sunB"> <div class="sunL"> <p> <span>您是不是在搜索:</span><a href="/" target="_blank">内蒙古钢结构</a> <a href="/" target="_blank">呼和浩特钢构</a> <a href="/" target="_blank">内蒙古彩?/a></p> </div> <div class="sunR"> <div class="searchbox"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div style="display: none !important;"> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="输入关键? onfocus="if(this.value=='输入兵键?){this.value=''};this.style.color='black';" onblur="if(this.value==''||this.value=='输入关键?){this.value='输入关键?;this.style.color='gray';}" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60019/Images/common/search.jpg" align="top" /> </form> </div> </div> </div> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 产品列表<span>PRODUCT LIST</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/ip7c2i/gjgjhfgujhfv/" >钢结?/a></li> <li><a href="/ip7c2i/ymb/" >岩棉?/a></li> <li><a href="/ip7c2i/cgb/" >彩钢?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="conTitle"> <p> <span>CONTACT US</span>联系戲һ뵽bˑ们</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">华腾彩钢钢结构有限公?/li> <li>???471-3696717?696727</li> <li>???471-3696709</li> <li>手机: 18647156777</li> <li>???a href="mailto:574611285@qq.com">574611285@qq.com</a></li> <li>?址 ?a href="/">www.nmhtgjg.com</a></li> <li>?址 :内蒙古自治区呼和浩特市新城区豪ȷǸٲ沁营镇大十字路口往北高速南路东</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 产品展示</p> </div> <div class="dsite"> 您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/ip7c2i/supply/">供应产品</a> > <a href="/ip7c2i/ymb/">岩棉?/a> > <a href="/ip7c2i/supply/8.html">岩棉夹芯?/a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <div class="xz"> <a href="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20160426044833.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20160426044833.jpg" class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20160426044833.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20160426044833.jpg" width="233" height="162" alt="岩棉夹芯? /></a> </div> <div class="xy"> <p> 名称?h2>岩棉夹芯?/h2></p> <p> 品牌?/p> <p> 规格?/p> <p> 价格?/p> <p> 时间?016-4-26 0:00:00</p> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <br /> <span style="font-size:16px;">       彩钢岩棉夹芯板及其生产工艺实现뵶在工厂中通过自动化的设备将岩棉和钢板复合成䲱һŤ个整体,从而改变了以前岩棉板材需现场复合的K式,在满足建筑翪Ħг˹保温隔热,隔声,防火等要求的剩I提下,更达到了优质、高效、可靠、安全的目标。该产品在欧洲经过广泛的应用,已成熟ûиǺ完善?span style="font-size:16px;">岩棉夹芯板是以岩棉原料制成的夹心板。岩棉ΤղΤղŤ芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能,在防火,保温隔热,吸音̫л隔声等方面有着显著的功效?/span><br /> <span style="font-size:16px;">?/span></span><br /> <span style="font-size:16px;">产品特?/span><br /> <span style="font-size:16px;">优点</span><br /> <span style="font-size:16px;">      岩棉夹芯板充刳Ɇ发挥了岩棉芯材的独特性能,在防火,保温隔热,吸音隔声等方面有着显著的功效?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;">1、防火性能优异:岩棉夹芯板采用的原材料,生产工艺及配方,使它具有很奨的防火性能。试验表明,它具有超?000°C的耐火Ҳվ力。岩棉夹芯板已通过意大利权威检测机构GLOROANO S.P.A的Ƶ试,依照国际标准化组织ɱӼISO)、英国BS以及德国DIN的标准,岩棉夹芯板满足̘火标准M.I14/09/61?1号和D.M.30/11/83的要求?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20160426/20160426164819_8684.jpg" width="400" height="300" title="岩棉夹芯? alt="岩棉夹芯? /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">试验结果如下??0mm厚岩ʱŷ棉夹芯板RE130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120</span> </p> <span style="font-size:16px;">2)保温隔热性好:岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系?0.043W/㎡K为依据,以相应比֪쿡ôһ¾ͽԼϳ例的岩棉芯材的Ѫ˷度计算求得的?/span><br /> <span style="font-size:16px;">3)吸声隔热效쿡˜显著:</span><br /> <span style="font-size:16px;">隔声:岩棉夹芯板實Ρ噪声传递有显著的消减作用,Ʊ۾ǰȴ别适用于有指定航班˵˾仰ʹͷǰȥ过的地方。另外,采用了岩棉屋面板后,雨水、冰뷨Ҳ쿡ݶʵ对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响,也明显娈弱。通过测赱Ȼ˯,按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准Uһһȥ选用寡度?20kg/m&sup3;岩棉作芯材的夹芯 板,隔声效果可达到RW=29-30 dB</span><br /> <span style="font-size:16px;">吸音:岩棉夹芯板同时Ȼ֪ο具有极好的吸引效果,它能吸收比较广频ڿν范围内的声音。按照ISO 35/85标准</span><br /> <span style="font-size:16px;">,ʵҪܲ棉夹芯板吸音怦Ƨ能水准达到DELTA LA=15.7dB(A)..</span><br /> <span style="font-size:16px;">具备特点</span><br /> <span style="font-size:16px;">1、刚度好:由于岩棉芯材与两层钢板粘结成一ʱĻ˼整体,共同工作,在加上屋面板上表面起波压型,ΪΪ֮ǰΪŷ౨整体钢度远胜于压型板夹岩棉(玻璃丵ȵȝ棉)的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定ŭ,大大提高了屋面的整体钢度,加ڱ强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板,可采用较大檩距Ǽ故可节省檩条用量1/3~2/3?/span><br /> <span style="font-size:16px;">2、扣接方式合理:岩棉屋蝢板采用扣接连接方式ñ켌避免了屋面板接缝漏水的隐患,芨}省了配件用量?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;">3、固定方法牢固合ΰǸŵðɵ:岩棉屋面板采用特制M6自攻螺丝与֪ղ˶ٸ֪条固定,能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面ͬʱ上表面的波峰位置,并퇇用特殊的ɫ水构造,避免产生防水薲ûзټ弱点?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;line-height:24px;">4、防划伤保护:岩棉夹芯板生产时,可在表面Щ贴聚乙烯不干胶保护膜,以避免运输及安装过程钢板表面ʦʦ܂层受到划伤或磨损?/span><br /> </span> </p> <span style="font-size:16px;">5、安装周期短:岩棉夹芯板,羹ȻɱҔ于现场无需二次加工,不仅可保持周围环境的桩洁,不影响其他工序的正常进行,而且可以大大缩短板材的安装周期Ը񲻵ԼƼ岩棉夹芯板的日平均安装騏积达600~800㎡。岩棉板的使用也是相当的广׸ļ䳛,本公司的产品保证Ȼ˾ǽͷ֮ϼ质?/span><br /> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20160426/20160426164853_7672.jpg" width="293" height="220" title="岩棉夹芯? alt="岩棉夹芯? /><br /> </span> </p> <span style="font-size:16px;"></span> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> 上一条:<a href="/ip7c2i/supply/9.html">钢结枡ф厂?/a></p> <p class="nextpage"> 下一条:<a href="/ip7c2i/supply/7.html">防火岩棉?/a></p> </div> </div> <div class="tag"> ♥ 相关校签? <p> 来源?a href='/supply/8.html'>/supply/8.html</a></p> <p> 时间?016-4-26 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关ȱ新闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li><a href="/ip7c2i/news/80.html" rel="nofollow" title='异形钢结构施?个“必须步骤”,少踀项都不行' target="_blank">异形钢结构施?个“必须步骤”,һɫͱ少一项都不行</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/79.html" rel="nofollow" title='工地为˹利润ͷų低下A?019年请注意迨三大管理误区!' target="_blank">工地为何利润低下?019年请注意这三大管理误区!</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/78.html" rel="nofollow" title='呼和浩特华衼彡钢钢结构有限责任公司恭祝大家Ǹվںж新年快? target="_blank">呼和浩特华腾彩钢钢结构有限责任公쿡˽ȥ恭祝大家新年快?/a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/77.html" rel="nofollow" title='钢结构设计入门及简易方? target="_blank">钢结构设计入门及简易方?/a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/76.html" rel="nofollow" title='钢结构常出现的问Ҵ题及原因分析' target="_blank">钢结构常出现的问题及原因分析</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/75.html" rel="nofollow" title='你知道钢结构С住宅的八大特炡吗? target="_blank">你知道钢结构住宅的八大特ܻûоѹ吗?/a> </li> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/38.html" title="异娌构件"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/201901091431479752554414211.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/201901091431479752554414211.jpg" alt="异߽构件" width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/38.html" rel="nofollow" title="异形构件"><h1>异形构件</h1></a> </li> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/37.html" title="钢梁"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180509083524.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180509083524.jpg" alt="钢梁" width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/37.html" rel="nofollow" title="钢梁"><h1>钢梁</h1></a> </li> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/36.html" title="地铁出口反ኛ?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180509080954.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180509080954.jpg" alt="地铁出口反力? width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/36.html" rel="nofollow" title="地铁出口反力ʵ?><h1>地铁出口反力ʵȻٲղѾԼ޵ж?/h1></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <div class="foot1"><p> <a href="/" rel="nofollow">网站首页</a>| <a href="/ip7c2i/about/" rel="nofollow">关于我䨐</a>| <a href="/ip7c2i/news/" rel="nofollow">新闻中心</a>| <a href="/ip7c2i/supply/" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/ip7c2i/contact/" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/ip7c2i/4g/">手机网站</a> </p> </div> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业糨y统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-03-31/" rel="nofollow"></script> </p> <p> Copyright© <a href="/">www.nmhtgjg.com</a>  <a href="/" target="_blank">内蒙古钢结构</a>,<a href="/ip7c2i/supply/" target="_blank">呼和浩特钢构</a> ,<a href="/ip7c2i/news/" target="_blank">内蒙古彩?/a>?欢迎来电咨询.<br /> </p> <p> <strong>热门城廹ô찡推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>