?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (生产和销?箱型?- 华腾彩钢钢结构有ǸĸҶ限公?/title> <meta name="Keywords" content="箱型?> <meta name="Description" content="为你详细介绍箱型Ҳû柱产品内?包括箱娋柱的用途、型号、范围、图片等,在这釡ӌ你可以德ȥ知所有箱型柱新闻以及最新的市场箱型柱ڼͰֻ?咨询电话:0471-3696717?696727"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST60019/Css/Index.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60019/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> <script language="javascript" src="js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.tip').mouseover(function(){ var $tip=$('<div id="tip"><div class="t_box"><div><s><i></i></s><img src="'+this.href+'" /></div></div></div>'); $('body').append($tip); $('#tip').show('fast'); }).mouseout(function(){ $('#tip').remove(); }).mousemove(function(e){ $('#tip').css({"top":(e.pageY-60)+"px","left":(e.pageX+30)+"px"}) }) }) </script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.yabo88-ipad.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.yabo88-ipad.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ip7c2i" > <div style='display:none'><q id='VRddpq'></q><tt id='VRddpq'><dd id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'><dl id='VRddpq'><i id='VRddpq'></i><dd id='VRddpq'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='VRddpq'></tr><td id='VRddpq'></td><q id='VRddpq'></q><dd id='VRddpq'></dd><div id='VRddpq'><button id='VRddpq'><tfoot id='VRddpq'><i id='VRddpq'><dl id='VRddpq'><i id='VRddpq'><strike id='VRddpq'><dt id='VRddpq'></dt></strike></i></dl></i><pre id='VRddpq'></pre></tfoot><u id='VRddpq'></u><small id='VRddpq'></small></button><tr id='VRddpq'></tr></div><strike id='VRddpq'></strike><label id='VRddpq'></label><button id='VRddpq'></button><optgroup id='VRddpq'></optgroup><dd id='VRddpq'></dd><sup id='VRddpq'><del id='VRddpq'><strike id='VRddpq'><dd id='VRddpq'></dd></strike></del></sup><fieldset id='VRddpq'><p id='VRddpq'></p></fieldset><big id='VRddpq'><big id='VRddpq'><address id='VRddpq'><dl id='VRddpq'></dl></address><dd id='VRddpq'></dd><table id='VRddpq'><abbr id='VRddpq'><strong id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'></blockquote></strong></abbr><td id='VRddpq'><pre id='VRddpq'></pre></td></table></big></big><q id='VRddpq'><abbr id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></abbr></q><li id='VRddpq'><q id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'><dd id='VRddpq'><td id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'><tr id='VRddpq'><strong id='VRddpq'></strong><small id='VRddpq'></small><button id='VRddpq'></button><li id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big><dt id='VRddpq'></dt></noscript></li></tr><ol id='VRddpq'><option id='VRddpq'><table id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='VRddpq'></u><kbd id='VRddpq'><kbd id='VRddpq'></kbd></kbd></noframes><abbr id='VRddpq'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='VRddpq'><button id='VRddpq'><abbr id='VRddpq'></abbr></button></thead><button id='VRddpq'><u id='VRddpq'><u id='VRddpq'></u></u><tr id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'><dd id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'><tt id='VRddpq'><thead id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'></optgroup></thead></tt><legend id='VRddpq'></legend><noframes id='VRddpq'><b id='VRddpq'><form id='VRddpq'></form></b></noframes></dfn><pre id='VRddpq'></pre></dd></optgroup><dl id='VRddpq'><big id='VRddpq'><dd id='VRddpq'><td id='VRddpq'><dir id='VRddpq'></dir></td></dd></big><optgroup id='VRddpq'></optgroup><dfn id='VRddpq'></dfn></dl></tr></button><strong id='VRddpq'></strong><ol id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'><kbd id='VRddpq'></kbd></dfn></ol><ul id='VRddpq'></ul><noframes id='VRddpq'></noframes><blockquote id='VRddpq'></blockquote><fieldset id='VRddpq'></fieldset><sup id='VRddpq'><p id='VRddpq'><tt id='VRddpq'><sup id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'><ol id='VRddpq'><sup id='VRddpq'><dl id='VRddpq'><em id='VRddpq'><label id='VRddpq'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='VRddpq'></address></sup></tt></p><fieldset id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'><code id='VRddpq'><strong id='VRddpq'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='VRddpq'></sup><div id='VRddpq'><pre id='VRddpq'><select id='VRddpq'></select><td id='VRddpq'></td></pre></div><kbd id='VRddpq'><u id='VRddpq'></u></kbd><div id='VRddpq'></div><blockquote id='VRddpq'></blockquote><q id='VRddpq'></q><th id='VRddpq'></th><big id='VRddpq'></big><address id='VRddpq'><b id='VRddpq'><select id='VRddpq'></select></b></address><code id='VRddpq'></code><ul id='VRddpq'><strike id='VRddpq'></strike></ul><noscript id='VRddpq'></noscript><pre id='VRddpq'></pre><div id='VRddpq'><p id='VRddpq'></p></div><tfoot id='VRddpq'></tfoot><thead id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'></bdo></thead><kbd id='VRddpq'></kbd><p id='VRddpq'><fieldset id='VRddpq'><style id='VRddpq'></style></fieldset></p><acronym id='VRddpq'><big id='VRddpq'><code id='VRddpq'></code></big></acronym><noframes id='VRddpq'><fieldset id='VRddpq'></fieldset></noframes><ol id='VRddpq'></ol><font id='VRddpq'></font><td id='VRddpq'><ol id='VRddpq'></ol></td><center id='VRddpq'></center><option id='VRddpq'></option><legend id='VRddpq'></legend><big id='VRddpq'></big><sub id='VRddpq'><ol id='VRddpq'><li id='VRddpq'><label id='VRddpq'></label></li></ol></sub><i id='VRddpq'><ol id='VRddpq'></ol></i><del id='VRddpq'></del><tr id='VRddpq'><tr id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'><form id='VRddpq'><em id='VRddpq'></em><ins id='VRddpq'><center id='VRddpq'><center id='VRddpq'></center></center></ins><pre id='VRddpq'><em id='VRddpq'></em><abbr id='VRddpq'><legend id='VRddpq'><div id='VRddpq'><center id='VRddpq'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='VRddpq'></b><noframes id='VRddpq'><span id='VRddpq'></span></noframes><font id='VRddpq'><ol id='VRddpq'></ol></font><td id='VRddpq'><abbr id='VRddpq'><option id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big></option></abbr><dfn id='VRddpq'></dfn></td><form id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend></form><td id='VRddpq'><strike id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'></blockquote></strike></td><sup id='VRddpq'><fieldset id='VRddpq'><li id='VRddpq'></li></fieldset></sup><option id='VRddpq'></option><thead id='VRddpq'></thead><del id='VRddpq'></del><b id='VRddpq'><tfoot id='VRddpq'></tfoot><i id='VRddpq'></i></b><sup id='VRddpq'></sup><thead id='VRddpq'></thead><kbd id='VRddpq'></kbd><acronym id='VRddpq'><strike id='VRddpq'></strike></acronym><table id='VRddpq'><select id='VRddpq'></select></table><strong id='VRddpq'></strong><center id='VRddpq'></center><p id='VRddpq'><b id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'><span id='VRddpq'></span></bdo></b></p><tr id='VRddpq'><form id='VRddpq'><strong id='VRddpq'><dir id='VRddpq'></dir></strong><th id='VRddpq'></th></form><strong id='VRddpq'><select id='VRddpq'></select></strong></tr><form id='VRddpq'><pre id='VRddpq'></pre></form><code id='VRddpq'></code><optgroup id='VRddpq'></optgroup><strong id='VRddpq'><td id='VRddpq'><table id='VRddpq'><legend id='VRddpq'><legend id='VRddpq'><big id='VRddpq'><fieldset id='VRddpq'><q id='VRddpq'><tfoot id='VRddpq'><big id='VRddpq'><tt id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></tt></big><p id='VRddpq'></p><button id='VRddpq'><table id='VRddpq'><ins id='VRddpq'></ins><tt id='VRddpq'><li id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='VRddpq'><td id='VRddpq'></td><tfoot id='VRddpq'></tfoot></tr><strong id='VRddpq'><span id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'></dfn><bdo id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='VRddpq'></button><ol id='VRddpq'><font id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'><center id='VRddpq'></center></blockquote></font></ol><strong id='VRddpq'></strong><dl id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend><sub id='VRddpq'><small id='VRddpq'></small></sub></dl><style id='VRddpq'></style><pre id='VRddpq'><code id='VRddpq'></code></pre><big id='VRddpq'></big><font id='VRddpq'></font><bdo id='VRddpq'></bdo><dfn id='VRddpq'><dd id='VRddpq'><button id='VRddpq'><strike id='VRddpq'><div id='VRddpq'><div id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='VRddpq'><q id='VRddpq'></q></optgroup></dd><ol id='VRddpq'><q id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'><button id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='VRddpq'></dl><fieldset id='VRddpq'></fieldset><u id='VRddpq'></u><div id='VRddpq'><ins id='VRddpq'></ins></div><strong id='VRddpq'></strong><center id='VRddpq'></center><strong id='VRddpq'></strong><small id='VRddpq'></small><td id='VRddpq'><q id='VRddpq'><q id='VRddpq'><b id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'></optgroup></b></q><ol id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'></bdo></ol><dd id='VRddpq'><th id='VRddpq'></th></dd><blockquote id='VRddpq'></blockquote><ul id='VRddpq'><style id='VRddpq'></style></ul></q></td><noscript id='VRddpq'></noscript><ol id='VRddpq'></ol><p id='VRddpq'></p><strong id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big><strike id='VRddpq'><q id='VRddpq'><sup id='VRddpq'></sup></q></strike></strong><p id='VRddpq'><thead id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'><tfoot id='VRddpq'><kbd id='VRddpq'></kbd><form id='VRddpq'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='VRddpq'></fieldset><b id='VRddpq'><dt id='VRddpq'></dt></b><sup id='VRddpq'></sup><label id='VRddpq'></label><noframes id='VRddpq'><ins id='VRddpq'></ins></noframes><td id='VRddpq'></td><dfn id='VRddpq'></dfn><font id='VRddpq'><style id='VRddpq'></style></font><tr id='VRddpq'><td id='VRddpq'></td></tr><dfn id='VRddpq'><ul id='VRddpq'></ul></dfn><tr id='VRddpq'></tr><abbr id='VRddpq'></abbr><strong id='VRddpq'></strong><dt id='VRddpq'></dt><span id='VRddpq'><label id='VRddpq'><td id='VRddpq'></td></label><address id='VRddpq'></address></span><label id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'><dt id='VRddpq'><dl id='VRddpq'></dl></dt></bdo></label><abbr id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'></optgroup></abbr><code id='VRddpq'></code><address id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></address><td id='VRddpq'><style id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody><strong id='VRddpq'></strong></style></td><ul id='VRddpq'><ul id='VRddpq'></ul></ul><del id='VRddpq'></del><th id='VRddpq'><option id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend></option></th><b id='VRddpq'></b><i id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'></noscript></i><q id='VRddpq'></q><select id='VRddpq'></select><option id='VRddpq'></option><optgroup id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big></optgroup><noframes id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'><em id='VRddpq'></em><td id='VRddpq'><div id='VRddpq'></div></td></acronym><address id='VRddpq'><big id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big><legend id='VRddpq'></legend></big></address></noframes><ul id='VRddpq'></ul><abbr id='VRddpq'><p id='VRddpq'><small id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'><code id='VRddpq'><i id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend></i><sub id='VRddpq'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='VRddpq'></noscript><tr id='VRddpq'></tr><select id='VRddpq'><button id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'><p id='VRddpq'></p><q id='VRddpq'></q></dfn></button><noframes id='VRddpq'></noframes><b id='VRddpq'></b></select><font id='VRddpq'></font><option id='VRddpq'></option><fieldset id='VRddpq'></fieldset><noframes id='VRddpq'><i id='VRddpq'><div id='VRddpq'><ins id='VRddpq'></ins></div></i></noframes><tr id='VRddpq'></tr><label id='VRddpq'><small id='VRddpq'></small><b id='VRddpq'></b></label><noscript id='VRddpq'><tr id='VRddpq'></tr><div id='VRddpq'></div><noscript id='VRddpq'></noscript><tr id='VRddpq'></tr></noscript><center id='VRddpq'></center><dl id='VRddpq'></dl><blockquote id='VRddpq'></blockquote><pre id='VRddpq'><dl id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'><i id='VRddpq'></i></noframes><dt id='VRddpq'></dt></dl><label id='VRddpq'><dfn id='VRddpq'></dfn></label></pre><dir id='VRddpq'></dir><strike id='VRddpq'></strike><thead id='VRddpq'></thead><span id='VRddpq'></span><i id='VRddpq'></i><font id='VRddpq'></font><style id='VRddpq'></style><font id='VRddpq'></font><td id='VRddpq'><select id='VRddpq'><b id='VRddpq'><address id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'></acronym></noscript></address><style id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody></style></b></select><ul id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></ul></td><strike id='VRddpq'><dt id='VRddpq'></dt></strike><dfn id='VRddpq'></dfn><dir id='VRddpq'><b id='VRddpq'></b><font id='VRddpq'></font></dir><ul id='VRddpq'></ul><q id='VRddpq'></q><acronym id='VRddpq'></acronym><center id='VRddpq'><strong id='VRddpq'></strong></center><ins id='VRddpq'><label id='VRddpq'></label><span id='VRddpq'></span></ins><li id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'></blockquote></li><th id='VRddpq'><table id='VRddpq'></table></th><tfoot id='VRddpq'></tfoot><ins id='VRddpq'></ins><table id='VRddpq'></table><noscript id='VRddpq'><del id='VRddpq'><ol id='VRddpq'><center id='VRddpq'><ul id='VRddpq'></ul><div id='VRddpq'></div></center></ol></del></noscript><strong id='VRddpq'><legend id='VRddpq'></legend><td id='VRddpq'></td></strong><font id='VRddpq'><font id='VRddpq'></font></font><noscript id='VRddpq'><em id='VRddpq'><form id='VRddpq'><sub id='VRddpq'></sub></form><bdo id='VRddpq'></bdo></em></noscript><address id='VRddpq'></address><center id='VRddpq'><del id='VRddpq'></del><sup id='VRddpq'></sup></center><kbd id='VRddpq'></kbd><font id='VRddpq'><b id='VRddpq'></b><table id='VRddpq'></table><blockquote id='VRddpq'></blockquote></font><big id='VRddpq'><q id='VRddpq'><center id='VRddpq'><button id='VRddpq'></button></center></q></big><i id='VRddpq'><form id='VRddpq'><option id='VRddpq'></option><dir id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></dir></form><tr id='VRddpq'><strike id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'><dl id='VRddpq'></dl></noframes></strike><dt id='VRddpq'></dt></tr></i><dfn id='VRddpq'></dfn><tbody id='VRddpq'></tbody><select id='VRddpq'><dir id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'><th id='VRddpq'><strike id='VRddpq'></strike><small id='VRddpq'></small></th></noscript><tbody id='VRddpq'><em id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'></optgroup><style id='VRddpq'><tr id='VRddpq'></tr><address id='VRddpq'></address></style></em></tbody><code id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'><ins id='VRddpq'><font id='VRddpq'></font></ins></noscript></code></dir><p id='VRddpq'></p><dl id='VRddpq'></dl></select><form id='VRddpq'><bdo id='VRddpq'></bdo><optgroup id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody></optgroup><blockquote id='VRddpq'><button id='VRddpq'><pre id='VRddpq'><li id='VRddpq'><tfoot id='VRddpq'><kbd id='VRddpq'></kbd></tfoot><fieldset id='VRddpq'><dd id='VRddpq'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='VRddpq'></table><span id='VRddpq'><dl id='VRddpq'></dl></span></blockquote></form><em id='VRddpq'><small id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'></blockquote></small></em><tfoot id='VRddpq'></tfoot><del id='VRddpq'><pre id='VRddpq'></pre></del><em id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'><th id='VRddpq'></th></acronym></em><fieldset id='VRddpq'></fieldset><code id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'></noframes></code><form id='VRddpq'><optgroup id='VRddpq'><dir id='VRddpq'></dir></optgroup></form><strong id='VRddpq'></strong><ins id='VRddpq'><option id='VRddpq'></option></ins><dd id='VRddpq'></dd><span id='VRddpq'><tbody id='VRddpq'></tbody></span><strong id='VRddpq'><pre id='VRddpq'><form id='VRddpq'></form></pre></strong><li id='VRddpq'><abbr id='VRddpq'><dir id='VRddpq'></dir><acronym id='VRddpq'></acronym></abbr></li><ol id='VRddpq'></ol><strike id='VRddpq'></strike><label id='VRddpq'></label><legend id='VRddpq'><address id='VRddpq'><thead id='VRddpq'><tr id='VRddpq'></tr></thead></address><dt id='VRddpq'></dt></legend><thead id='VRddpq'></thead><ins id='VRddpq'><big id='VRddpq'></big></ins><kbd id='VRddpq'></kbd><center id='VRddpq'><acronym id='VRddpq'></acronym><code id='VRddpq'></code></center><ul id='VRddpq'><pre id='VRddpq'></pre></ul><style id='VRddpq'><dt id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'></noframes></dt><sub id='VRddpq'></sub><b id='VRddpq'><thead id='VRddpq'></thead></b></style><center id='VRddpq'></center><button id='VRddpq'></button><bdo id='VRddpq'><sub id='VRddpq'><noframes id='VRddpq'><blockquote id='VRddpq'><q id='VRddpq'><noscript id='VRddpq'></noscript><dt id='VRddpq'></dt></q></blockquote><noframes id='VRddpq'><i id='VRddpq'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div id="container"> <div id="header"> <div class="headerL"> <p> 您好,欢迎光丨w“华腾̽钢钢结构有♐公司”q站!</p> <h2> <a href="/" rel="nofollow"> <img src="/uploads/logo/20160513111023.png" alt="华腾彩钢钢结构有限公? width="" height=""/></a></h2> </div> <div class="headerR"> <p> <a><span style="cursor: hand" onclick="window.external.addfavorite('/','(生产和销?箱型?- 华腾彩钢钢结构有限公?)">劸入收藏</span></a> |<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/25544/stat/"></script></p> <div style="font-size:30px;color:#222;font-weight:bold;padding-left:50px;">Tel:18647156777</div> </div> </div> <div class="globalNavi"> <ul class="nav"> <li id="m1" class="m"> <h3> <a href="/" rel="nofollow">首页</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m2" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/" rel="nofollow">公司简?/a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m3" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m4" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m5" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/about2.html" rel="nofollow">工程案例</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m6" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/about/about3.html" rel="nofollow">设备展示</a></h3> </li> <li class="navicen"></li> <li id="m8" class="m"> <h3> <a href="/ip7c2i/contact/" rel="nofollow">联系戡们</a></h3> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(".nav").slide({ type:"menu", titCell:".m", targetCell:".sub", effect:"slideDown", delayTime:300, triggerTime:100,returnDefault:true });</script> <div style="width:100%; height:486px; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=486 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20160518042101.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160512054722.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160512054736.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/NEST60019/js/product.js" type="text/javascript"></script> </div> <div class="sunBox"> <div class="sunB"> <div class="sunL"> <p> <span>您是不是在搜索:</span><a href="/" target="_blank">内蒙古钢结构</a> <a href="/" target="_blank">呼和浩特钢构</a> <a href="/" target="_blank">内蒙古彩?/a></p> </div> <div class="sunR"> <div class="searchbox"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <div style="display: none !important;"> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> </div> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="输Ʌ关键? onfocus="if(this.value=='输入关Է?){this.value=''};this.style.color='black';" onblur="if(this.value==''||this.value=='输入ǾǷ关键?){this.value='输入关键?;this.style.color='gray';}" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60019/Images/common/search.jpg" align="top" /> </form> </div> </div> </div> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="sideBar" class="floatL"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> <p> 产品列表<span>PRODUCT LIST</span></p> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/ip7c2i/gjgjhfgujhfv/" >钢结?/a></li> <li><a href="/ip7c2i/ymb/" >岩棉?/a></li> <li><a href="/ip7c2i/cgb/" >彩钢?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="conTitle"> <p> <span>CONTACT US</span>联系我们Ҳײ˳</p> </div> <div class="conList"> <ul> <li class="coname">华腾彩钢钢结构有限公?/li> <li>???471-3696717?696727</li> <li>???471-3696709</li> <li>手机: 18647156777</li> <li>???a href="mailto:574611285@qq.com">574611285@qq.com</a></li> <li>?址 ?a href="/">www.nmhtgjg.com</a></li> <li>?址 :内蒙古自治区呼和浩˹市新城区豪沁营镇大十字路口往北高速南路东</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="conts" class="floatR"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p> 产品展示</p> </div> <div class="dsite"> 您现在的併298 ңһ置?a href="/">首页</a> > <a href="/ip7c2i/supply/">供应产品</a> > <a href="/ip7c2i/gjgjhfgujhfv/">钢结?/a> > <a href="/ip7c2i/supply/29.html">箱型?/a></div> <div class="infonn"> <div class="xiangxi clear"> <div class="xz"> <a href="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180105103010.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180105103010.jpg" class="tip"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180105103010.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180105103010.jpg" width="233" height="162" alt="箱型? /></a> </div> <div class="xy"> <p> 名称?h2>箱型?/h2></p> <p> 品牌?/p> <p> 规格?/p> <p> 价格?/p> <p> 时间?018-1-5 0:00:00</p> </div> </div> <hr /> <div class="proshow"> <p> <span style="font-size:16px;"><a href="/" target="_blank"><strong>内蒙古钢结构</strong></a>——箱型柱</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">箱型?/span><br /> <span style="font-size:16px;">因为ס뵶һ其形状如一个大的铁箱,因此而得名。一般钢结构上用ܹ作梁或者柱子?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p align="center"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20180105/20180105223146_0171.jpg" title="内蒙古钢结构" alt="内蒙古钢结构" width="487" height="273" /><br /> </span> </p> <p align="center"> <span style="font-size:16px;"><br /> </span> </p> <p align="left"> <span style="font-size:16px;"></span><span style="font-size:16px;"><strong>华腾企业集团</strong>涉足钢结构ǰչԼ板行业近ʮ܌十年。已发展成为集生产、销售、设计、施工于一体的专业化公司。公司主ɺɺ营:<a href="/" target="_blank"><strong>内蒙古钢结构</strong></a>?b>呼和浩特钢构</b>?b>内蒙古彩?/b>等。华ط腾企业集团已架起一座与全国各界朋友的谊之桥,全力致力于䲻Ϊڸͦǹװθ中国彩钢事业增光发,公司全体同仁携手奉献一颗璀ôǿ的明珠---华腾企鸚集团,同各界合作伙伴共创ѵڤڤ֮עʦдԵ֎好未来?/span> </p> <p align="left"> <br /> <span style="font-size:16px;"></span> </p> <p align="left"> <br /> <span style="font-size:16px;"></span> </p> <p align="left"> <span style="font-size:16px;"></span> </p> </div> <div class="relatv"> <p class="uppage"> 上一条:<a href="/ip7c2i/supply/30.html">箱型桥梁制作</a></p> <p class="nextpage"> 下一条:<a href="/ip7c2i/supply/28.html">十字?/a></p> </div> </div> <div class="tag"> ♥ 相关标签? <p> 来源?a href='/supply/29.html'>/supply/29.html</a></p> <p> 时间?018-1-5 0:00:00</p> </div> <div class="rtt"> •相关斶ַ闻</div> <hr /> <div class="infons"> <ul> <li><a href="/ip7c2i/news/90.html" rel="nofollow" title='钢结构厂房防雷设? target="_blank">钢结构厂房防雷设?/a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/89.html" rel="nofollow" title='多雨季节钢筋斡工,除锈很重要' target="_blank">多雨季节钢筋施工ձѧγѾҵ,除锈很重要</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/88.html" rel="nofollow" title='华腾彩钢钢结构带悵ûк¨了解彩钢净化板的常? target="_blank">华腾彩钢钢结构带您了解彩钢净化板的常ȴȱ?/a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/87.html" rel="nofollow" title='呼和浩特钢构铰接与刚接的区别' target="_blank">呼和浩特钢构铰接与刚接的区别</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/86.html" rel="nofollow" title='钢结构蚄房子地基怎么打?' target="_blank">钢结构的房子地基怎么打?</a> </li> <li><a href="/ip7c2i/news/85.html" rel="nofollow" title='钢结构工程Dzۜ着那些环保性质?' target="_blank">钢结构工程有着那些环保性质?</a> </li> </ul> </div> <div class="rtt"> •相关产品 </div> <hr /> <div class="infopro"> <ul> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/38.html" title="异形˼˵构件"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/201901091431479752554414211.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/201901091431479752554414211.jpg" alt="异形构件" width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/38.html" rel="nofollow" title="异形构件"><h1>异形构件</h1></a> </li> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/37.html" title="钢梁"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180509083524.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180509083524.jpg" alt="钢梁" width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/37.html" rel="nofollow" title="钢梁"><h1>钢梁</h1></a> </li> <li><a class="li" href="/ip7c2i/supply/36.html" title="地铁出口反力?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/25544/20180509080954.jpg?path=www.nmhtgjg.com/uploads/cp/20180509080954.jpg" alt="地铁出口反力? width="215px" height="149px" /></a><a href="/supply/36.html" rel="nofollow" title="地铁出口反力?><h1>地铁出口反力?/h1></a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <div class="foot1"><p> <a href="/" rel="nofollow">网站ǰ首顽</a>| <a href="/ip7c2i/about/" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/ip7c2i/news/" rel="nofollow">新闻中心</a>| <a href="/ip7c2i/supply/" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/ip7c2i/contact/" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/ip7c2i/4g/">手机网站</a> </p> </div> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企䡿系统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a>.<script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-03-31/" rel="nofollow"></script> </p> <p> Copyright© <a href="/">www.nmhtgjg.com</a>  <a href="/" target="_blank">内蒙古钢结构</a>,<a href="/ip7c2i/supply/" target="_blank">呼和浩特钢构</a> ,<a href="/ip7c2i/news/" target="_blank">内蒙古彩?/a>?欢迎来电咨询.<br /> </p> <p> <strong>热门城市推广: </strong> </p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>